ביטוח חיים פטור ממס - לא מה שחשבתם

ביטוח חיים מבטיח למשפחה אורח חיים כלכלי תקין במקרים של מוות, נכות או אובדן יכולת עבודה. משרדנו מתמחה בפוליסות ביטוח חיים שיאפשרו לך לשמור על רמת החיים של משפחתך.

מאת: רותם לייטנר

ביטוח חיים מבטיח למשפחה אורח חיים כלכלי תקין במקרים של מוות, נכות או אובדן יכולת עבודה. משרדנו מתמחה בפוליסות ביטוח חיים שיאפשרו לך לשמור על רמת החיים של משפחתך.

ע"פ חוק מס הכנסה לדבר כספים הפטורים ממס על פי דין:

במקרה של ביטוח למקרה מוות היורשים אשר פטורים ממס הם יורשיו החוקיים של המבוטח. הגדרת קרוב עפ"י סעיף 88 לפקודה כדלקמן:
"קרוב" - כל אחד מאלה:

  1. בן זוג, אח, אחות, הורה, הורה הורה, צאצא וצאצא של בן זוג, ובן זוגו של כל אחד מאלה.
  2. צאצא של אח או של אחות, ואח או אחות של הורה; להלן הגדרת בן זוג בסעיף 1 לפקודה: "בן זוג" - אדם נשוי החי ומנהל משק בית משותף עם מי שהוא נשוי לו.

משמעות הדבר כי כל יורש אחר אשר אינו תואם להגדרה אינו פטור ממס. המס יכול להגיע אפילו עד ל49% מס מהכספים.

על מנת לקבל את הפטור, למרות שאינך יורש חוקי של המנוח\ה יש להגיע אל פקיד שומה והוא יפטור אותך ממס או יטיל את גובה המס שעל פי חוק יש להטיל על היורש.

במקרה של ידועים בציבור - לרוב, יש להביא הוכחה לפקיד שומה על היותך ידוע בציבור של המנוח\ה על פי ההגדרה בחוק לעניין ידועים בציבור - ופקיד השומה יפטור אותך ממס במלואו.

מסים והיטלים (מתוך תנאי הפוליסה)

בעל הפוליסה, המבוטח או המוטב, לפי המקרה, חייב לשלם לחברה את המסים הממשלתיים והאחרים החלים על הפוליסה או המוטלים על סכומי הביטוח, על הפרמיות ועל כל התשלומים האחרים שהחברה מחויבת לשלמם לפי הפוליסה, בין אם המסים האלה קיימים ביום עריכת הפוליסה ובין אם הם יוטלו במועד שלאחר מכן, והכול בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי.

החברה תנכה מכל סכום שהיא חייבת בתשלומו, על-פי תנאי פוליסה זו, כל סכום שהיא חייבת בניכויו, על-פי ההסדר התחיקתי.

להלן דוגמא שקיבל יורש לפי עניין זה:

על פי פקודת מס הכנסה, סעיף 9 [19] מעניק פטור ממס לסכומי כסף המתקבלים "על פי פוליסה לביטוח חיים" בכפוף לחריגים מסוימים הקבועים בחוק, וביניהם הפטור ממס לא יינתן בקשר לסכומי כסף המתקבלים על פי פוליסה לביטוח חייו של אדם אחר שאינו "קרוב" דהיינו, תגמולי ביטוח המשולמים למוטב שאינו בן משפחה מדרגה ראשונה (בעל, בן, הורים, אח).

הפוליסה הנ"ל הופקה לפי תוכנית ביטוח "ספיר 5" - ביטוח חיים למקרה פטירה בלבד.

סכום הביטוח בפוליסה הנ"ל עומד על סך - 640,575.75 ש"ח במדד נוכחי 12194.0 נק'.

הנך מתבקש לפנות לפקיד שומה השייך לאיזור מגוריך ולהמציא לחברתו הנחיות בדבר שיעור המס שיש לנכות מתגמולי הביטוח, אם בכלל.

לשיחת ייעוץ חינם חייגו: 072-371-7203. נשמח לעמוד לרשותכם.

צרו איתנו קשר

נשמח לעמוד לשירותכם, השאירו פרטים ונחזור בהקדם!

ההודעה נשלחה בהצלחה!

יש למלא את כל השדות!